Hayriye Cankar Dal

Ankara Bilkent City Hospital, Türkiye